Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predložilo návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Dôvodom tejto novely je, okrem iného aj, zavedenie archívnych elektronických služieb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rámci projektu Elektronický archív Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Nové znenie vyhlášky ukladá orgánom verejnej moci povinnosť zabezpečovať správu registratúry prostredníctvom elektronického informačného systému. Rozhodnutie o vyradení registratúrnych záznamov musí uviesť, ktorému archívu má pôvodca registratúry odovzdať archívne dokumenty.

Tieto zmeny je potrebné zaviesť v súvislosti so zavedením elektronických služieb ministerstva vnútra. Predmetnou novelou dôjde aj k zosúladeniu s ostatnou právnou úpravou (napr. zákon č. 67/2010 Z.z. Chemický zákon)

V nadväznosti na vyššie uvedené sa, vyhláška uvádza aj vzory nových tlačív a formulárov používaných pôvodcami registratúry a archívmi.