Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) predložilo návrh vyhlášky, ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

V tejto vyhláške sa ustanovujú podrobnosti o ohlasovacej a evidenčnej povinnosti výrobcov obalov, ktoré im ukladá zákon o odpadoch. Uvedenou novelou dochádza k transpozícii Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/720.

Predmetnou novelizáciou sa zavádza povinnosť ohlásiť a viesť údaje z evidencie aj v roku nadobudnutia účinnosti vyhlášky. Taktiež sa upravuje aj vzor tlačiva o obaloch uvedených na trh alebo do obehu v Slovenskej republike a spôsob vyplňánia (v súvislosti s povinnosťou Slovenskej republiky podávať správu vo vzťahu k EÚ).

Navrhuje sa účinnosť od 1. augusta 2017.