Návrh zákon o úpomínacom konaní

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo na rokovanie Legislatívnej rady vlády  Slovenskej republiky návrh zákona o úpomínacom konaní.

Dôvodom predloženia navrhovanej právnej úpravy je potreba urýchlenia konania o veľkom množstve podávaných návrhov na vydanie platobných rozkazov. Tento návrh prináša elektronickú alternatívu k existujúcemu stavu vydávania platobných rozkazov upravených v Civilnom sporovom poriadku.

Dôjde k zavedeniu štandardizovaných elektronických formulárov (uverejnené budú na stránke Ministerstva spravodlivosti SR), ktoré budú mať štruktúrovanú podobu, čo umožní ich automatické spracovanie informačným systémom na súde. Týmto dôjde k výraznému urýchleniu konania.

Cieľom tohto návrhu je aj koncentrácia elektronickej agendy platobných rozkazov na jediný súd, a to Okresný súd v Banskej Bystrici.  Doručovanie písomností a rozhodnutí sa navrhuje prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Súdny poplatok za podanie návrhu elektronickými prostriedkami sa navrhuje znížiť na polovicu. Žalovaný nebude platiť za podaný odpor za podmienky, že ho podá na formulári, ktorý mu bude doručovaný spolu s platobným rozkazom.

Navrhuje sa účinnosť návrhu od 1. januára 2017.