Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o kolektívnom vyjednávaní

Cieľom navrhovaného zákona je predovšetkým rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa aj na ďalších zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená s cieľom zosúladenia právnej úpravy s nálezom Ústavného súdu SR pod sp. zn. PL. ÚS 31/2015 zo 16. marca 2016, v ktorom ústavný súd rozhodol, že ustanovenia § 7 ods. 1, 2 a 11 zákona o kolektívnom vyjednávaní nie sú v súlade s článkom 1 ods. 1 a s článkom 46 ods. 1 Ústavy SR, ako aj s článkom 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Z nálezu vyplýva, že pri fakultatívnej extenzii podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona  o kolektívnom vyjednávaní Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa vlastnej úvahy môže, ale nemusí rozhodnúť o extenzii (rozšírení).

Podľa návrhu sa má zaviesť mechanizmus reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Zmluvná strana/strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa majú právo oznámiť, že uzatvorili takúto zmluvu, ktorá sa vzťahuje aj na ďalších zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia, pre ktoré je uzatvorená, pričom určenie okruhu zamestnávateľov, pre ktorých je táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa záväzná je daný priamo zákonom. Navrhuje sa tiež vymedziť podmienky, za ktorých môže byť kolektívna zmluva vyššieho stupňa považovaná za reprezentatívnu kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, a teda podmienky, za ktorých je táto kolektívna zmluva spôsobilá byť záväzná pre ďalších zamestnávateľov v odvetví alebo v časti odvetvia. Následne, pokiaľ budú tieto podmienky reprezentatívnosti splnené, ministerstvo oznámi uzatvorenie reprezentatívnej kolektívnej zmluvy v Zbierke zákonov SR. Za účelom, aby sa k splneniu podmienok reprezentatívnosti mohli vyjadriť aj reprezentatívne združenia zamestnávateľov a zamestnancov, ministerstvo zriadi tripartitnú komisiu, ktorej môžu tieto združenia predložiť svoje stanovisko.

Ďalej sa navrhuje sa,  aby sa ustanovenia reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vzťahovali na zamestnávateľov od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po zverejnení oznamu v Zbierke zákonov SR.

Návrh zákona vychádza z odporúčania Medzinárodnej organizácie práce č. 91, podľa ktorého vnútroštátne predpisy môžu rozšíriť kolektívne zmluvy vyššieho stupňa len za určitých podmienok. V prvom rade musí kolektívna zmluva pokrývať istý počet príslušných zamestnávateľov a zamestnancov, ktorý je  dostatočne reprezentatívny. Žiadosť na rozšírenie záväznosti kolektívnej zmluvy musí predložiť jedna alebo viacero organizácii zamestnancov alebo zamestnávateľov, ktoré sú zmluvnými stranami kolektívnej zmluvy a ešte pred rozšírením kolektívnej zmluvy dostanú zamestnávatelia (na ktorých by sa mala kolektívna zmluva vzťahovať) príležitosť predložiť pripomienky.

Navrhuje sa, aby tento zákon nadobudol účinnosť dňa 1. septembra 2017.