Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády SR predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ministerstvo týmto návrhom reaguje na požiadavku zamestnávateľov upraviť súčasný systém pracovnej zdravotnej služby.

Ministerstvo zdravotníctva SR poukazuje na to, že zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci musia vykonávať zdravotnícki pracovníci, ktorí sú kvalifikovaní podľa osobitného predpisu – nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, najmä lekári s určenou špecializáciou a verejní zdravotníci.

Hlavnou zmenou v povinnostiach zamestnávateľov pri ochrane zdravia zamestnancov pri práci podľa návrhu je, že zamestnávatelia nebudú musieť pre svojich zamestnancov zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu trvalým zmluvným vzťahom. Návrh zákona upresňuje (už existujúcu) povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť posúdenie (hodnotenie) zdravotného rizika zamestnancov z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a vypracovať posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotných rizík v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou. Týmto sa predpokladá zníženie finančných nákladov zamestnávateľov.

Návrhom sa vypúšťa povinnosť zamestnávateľov hodnotiť zdravotné riziko pri práci raz ročne. Hodnotenie zdravotného rizika sa bude vykonávať priamo na pracovisku a to spravidla jednorazovo, s ohľadom na zdravotné riziko pri práci. Takéto hodnotenie bude vykonávať lekár, verejný zdravotník alebo tím pracovnej zdravotnej služby. Opakované hodnotenie sa vykoná len pri podstatnej zmene zdravotného rizika v pracovnom prostredí. Povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika v spolupráci so zdravotníckym pracovníkom alebo s tímom pracovnej zdravotnej služby sa nevzťahuje na tých zamestnávateľov, ktorí už v súčasnosti majú posúdené zdravotné riziko na pracoviskách a vypracovaný posudok o riziku (t. j. pred účinnosťou tohto návrhu zákona) a na ich pracoviskách nedošlo od času posúdenia zdravotného rizika k žiadnej významnej zmene.

Ďalej sa vypúšťa povinnosť zamestnávateľov viesť záznamy s údajmi o zamestnancoch pri kvalitatívnom a kvantitatívnom zisťovaní (meraní) zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia a povinnosť zamestnávateľov oznamovať bezodkladne po prehodnotení zdravotného rizika príslušnému orgánu verejného zdravotníctva každú zmenu podmienok výkonu práce, ktorá by mohla mať vplyv na zvýšenie zdravotného rizika. Zároveň sa upravuje povinnosť zamestnávateľov viesť a uchovávať evidenciu zamestnancov podľa kategórií práce len na druhú, tretiu alebo štvrtú kategóriu, pričom návrh zákona presne vymedzuje údaje, ktoré musia byť v tejto evidencie uvedené.

Cieľom zákona je predovšetkým zmierniť finančné zaťaženie zamestnávateľov najmä v súvislosti so zdravotným dohľadom nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej a druhej kategórie, ako aj optimalizovať finančnú záťaž vyplývajúcu z povinnosti zamestnávateľov zabezpečiť ochranné a preventívne služby pre všetkých zamestnancov upraveným systémom pracovnej zdravotnej služby.

Navrhuje sa, aby tento zákon nadobudol účinnosť 1. júla 2017.