Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa do legislatívneho procesu predkladá ako iniciatívny materiálvypracovaný v súčinnosti so Združením miest a obcí Slovenska. Účelom navrhovanej právnej úpravy je flexibilne reagovať na viaceré poznatky a podnety, ktoré vyplynuli z uplatňovania citovaného zákona v podmienkach územnej samosprávy najmä od jeho poslednej rozsiahlejšej revízie vykonanej zákonom č. 453/2001 Z. z.

Navrhovaná právna úprava obsahuje

a) právny režim pričlenenia obce k inej (susediacej) obci, ak v dvoch po sebe nasledujúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí nemá obec zvolené svoje ústavné orgány, teda starostu obce ani obecné zastupiteľstvo, v dôsledku čoho nemôže plniť zákonom ustanovené úlohy,

b) postup pri poskytovaní jednorazového finančného príspevku zo štátneho rozpočtu susediacej obci na podporu plynulého výkonu jej samosprávy po vykonanom pričlenení obce, ktorá nemá orgány obce,

c) vymedzenie dosiaľ v právnom poriadku chýbajúcich pojmových znakov definície verejného priestranstva, keďže na tento právny inštitút nadväzujú viaceré úpravy v zákone o obecnom zriadení a v osobitných predpisoch,

d) precizovanie problematiky vzťahu obce a štátu, ak obec dlhodobo nevykonáva štátnu správu, ktorá jej bola zverená zákonom,

e) racionálne zníženie počtu poslancov obecných (mestských) zastupiteľstiev najmä v mestách a vo väčších obciach od najbližších všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí,

f) úpravu poskytovania odmien poslancom obecného zastupiteľstva, ako aj členom komisií obecnéhozastupiteľstva a členom výborov mestských častí, ktorí nie sú poslancami, a to ustanovením primeraného finančného limitu v príslušnom kalendárnom roku,

g) viaceré nové riešenia i spresnenia ustanovení zákona o obecnom zriadení so zreteľom na ďalšie skvalitnenie a uľahčenie činnosti obcí a miest ako základu územnej samosprávy.