Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o sociálnych službách a zákon o živnostenskom podnikaní

Predloženým návrhom zákona sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách   a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

Tento návrh novely zákona obsahuje 2 vecné okruhy.

Prvý okruh súvisí s právnou úpravou sociálnych služieb sa vymedzuje zameranie sociálnych služieb na zosúladenie rodinného a pracovného života. Za sociálnu službu sa ustanovuje poskytovanie starostlivosti o dieťa do veku troch rokov najmä v období keď rodič alebo iná osoba, ktorá má toto dieťa zverené do osobnej starostlivosti, vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na strednej alebo vysokej škole a preto nemôže dieťaťu poskytovať osobnú starostlivosť.

Druhým okruhom sú zmeny a doplnenia vykonané v záujme zabezpečenia účelnosti a efektívnosti spolufinancovania sociálnych služieb na lokálnej úrovni zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPSVR SR.