Návrh zákona Ministerstva pôdohospodárstva

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky („ďalej len Ministerstvo“) predložilo návrh zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka, ktorým sa zrušuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.

Predložený návrh zákona vznikol ako reakcia na prebiehajúci legislatívny proces Európskej únie v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Cieľom návrhu je odstrániť nedostatky, ktoré sa ukázali aplikáciou zákona č. 543/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Navrhovanou novelou dôjde k aktualizácii legislatívnych predpisov, ktoré sa vzťahujú k podmienkam a kritériám na uplatňovanie podpôr. Osobitná dôležitosť je pripisovaná ochrane finančných záujmov v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Taktiež sa upraví pôdohospodársky poradenský systém, ktorý má za úlohu zabezpečiť pomoc pôdohospodárom a doplní sa kompetencia Ministerstva a Pôdohospodárskej platobnej agentúry.