Návrh zákona o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením práva hospodárskej súťaže

Ministerstvo spravodlivosti SR predkladá návrh zákona o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.

Cieľom tejto novely je transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EÚ o určitých pravidlách upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie. Jej transpozíciou dôjde vôbec po prvý krát v priestore EÚ k ustanoveniu pravidiel pre nároky plynúce z náhrady škody spôsobenej, resp. utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie.

Navrhovaným zákonom dôjde okrem iného aj k vymedzeniu zákonných podmienok pre uplatnenie práva na úplnú náhradu škody,  ustanoveniu pravidiel pre spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie a k zavedeniu inštitútu prenesenia zvýšenia ceny pri uplatňovaní práva na náhradu škody.

Navrhuje sa účinnosť od 27. decembra 2016.