Návrh zmeny obchodného zákonníka

Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej Republiky predložila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník).

Predmetnou právnou úpravou sa navrhuje vypustiť z Obchodného zákonníka ustanovenie, ktoré upravuje povinnosť obchodných spoločností s ručením obmedzeným a akciových spoločností povinne vytvárať rezervný fond vrátane povinnosti, ktorá v súčasnosti určuje rozsah použitia takto zriadeného rezervného fondu.

Touto právnou úpravou sa taktiež navrhuje vypustiť z ustanovenia § 68 Obchodného zákonníka jeden z titulov, kedy môže súd na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodnúť o zrušení spoločnosti.

Navrhuje sa účinnosť od 1. január 2017.