Návrh zmeny zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov

Tento návrh predpokladá zmenu základnej výšky peňažného príspevku na opatrovanie. Základná výška príspevku sa navrhuje zvýšiť zo súčasných 111,32 % na 125 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. taktiež sa navrhuje zvýšiť ochrana príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím z 1,4 na 1,7 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Navrhuje sa spresniť kategorizácia pomôcok, na ktoré môže byť poskytnutý príspevok na kúpu.

Cieľom predmetnej novely je (na účely dôchodkového poistenia) akceptovať starostlivosť o osoby s ťažkým zdravotným postihnutím počas celého obdobia, počas ktorého to zdravotný stav takejto osoby vyžaduje.

Navrhuje sa účinnosť od 1. januára 2017.