Návrh zmeny zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Dôvodom navrhovanej právnej úpravy je potreba doriešenia sceľovania a usporiadania pozemkov v súvislosti s majetkovoprávnym usporiadaním pozemkov pod stavbami (žiadna doterajšia právna úprava neobsahovala možnosť usporiadania vlastníckych vzťahov pod osídlením).

Touto novelou dochádza k úprave konania pri usporiadaní pozemkov, ktoré prešli v minulosti úpravou štátnej hranice na územie iného štátu.

Vlastník, ktorý vlastní viac ako 400 m2  bude mať možnosť voľby v prípade vyrovnania (v pozemkoch na účely vyrovnania, v pozemkoch pod osídlením alebo vyrovnanie v peniazoch).

Novela zákona jednoznačne upravuje hmotnoprávne a procesné postupy pri vyporiadaní pozemkov podľa osobitného predpisu pod stavbami (ktoré prešli z vlastníctva štátu do vlastníctva vyššieho územného celku alebo obce).

Navrhuje sa účinnosť od 1.júla 2017.