Návrh zmeny zákona o verejnom obstarávaní

Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej Republiky predložila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len Zákon o verejnom obstarávaní).

Hlavným cieľom tejto novelizácie je upraviť utajovanie zmlúv a ich častí na základe obchodného tajomstva pri verejnom obstarávaní. V súčasnosti pravidlá pre zachovávanie dôvernosti informácii vo verejnom obstarávaní upravuje ustanovenie § 22 zákona o verejnom obstarávaní a rieši uvedenú problematiku len všeobecne.

Po prijatí predmetnej novely nebude možné toto pravidlo zneužívať pretože nebude možné obchodné tajomstvo na účely verejného obstarávania označiť za dôvernú informáciu.