Novela zákona o dani z príjmu

Ministerstvo financií SR vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Cieľom predmetnej novely je kvalitné a konkurencieschopné podnikateľské prostredie a dosiahnutie spravodlivej a efektívnej hospodárskej súťaže. Konkrétne pôjde o zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb na 21 % a zavedenie zdanenia podielov na zisku spolu so zrušením zdravotných odvodov z týchto podielov na zisku.

V rámci posilňovaniu právnej istoty v oblasti transferového oceňovania dôjde k zadefinovaniu pojmu kontrolovanej transakcie, spresneniu primárnej úpravy základu dane a spresneniu žiadosti o odsúhlasenie metódy ocenenia.

Novela zákona počíta aj so sprísnením sankcií v prípade, že sa daňovník dopustí konania, ktoré nemá ekonomické opodstatnenie a ktoré má za účel obchádzať daňovú povinnosť. Taktiež budú zmiernené sankcie pre dobromyseľných daňovníkov ako aj za včasné uhradenie pokuty.