Novela zákona o obchodnom registri

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky („ďalej len Ministerstvo“) predložilo návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom predloženého návrhu je zosúladenie Slovenskej právnej úpravy s právnym poriadkom Európskej únie.

Predmetný návrh sa týka najmä zavedenia systému na prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností, zverejňovania zapisovaných údajov a poskytovanie uložených listín aj systémom prepojenia registrov v elektronickej forme.

Taktiež dôjde k zverejňovaniu informácií prostredníctvom systému prepojenia registrov (že cezhraničné zlúčenie alebo splynutie nadobudlo účinnosť) v prípade cezhraničného zlúčenia alebo splynutia ak nástupníckou spoločnosťou bude slovenská spoločnosť.

Dôjde aj k zrušeniu poplatku za zaslanie potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý  zápis  nie je (respektíve že určitá listina nie je v zbierke listín uložená).

Navrhuje sa účinnosť od 1. júna 2017.