Novela zákona o sudcoch a prísediacich

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky („ďalej len Ministerstvo“) predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh novely sa zameriava na riešenie troch základných otázok. Prvou je výberové konanie na funkciu sudcu, kde sa navrhuje zavedenie hromadného výberového konania pri obsadzovaní voľných miest sudcov okresných súdov (pri zachovaní doterajšej úrovne otvorenosti výberového konania).

Druhou oblasťou je otázka hodnotenia sudcov. Navrhuje sa zriadenie hodnotiacich komisií, ktoré budú mať za úlohu hodnotenie sudcov (tieto hodnotenia budú zverejňované).  Treťou oblasťou je disciplinárna zodpovednosť sudcov, vykonajú sa zmeny, ktoré zefektívnia disciplinárne konanie (určí sa orgán, ktorý bude zodpovedný za dohľad nad plynulosťou disciplinárnych konaní).

V oblasti disciplinárnej zodpovednosti sa vykonávajú zmeny majúce za cieľ zefektívnenie disciplinárneho konania, najmä jednoznačné určenie orgánu zodpovedného za dohľad nad plynulosťou disciplinárnych konaní, pričom sa súčasne vykonáva úprava niektorých inštitútov disciplinárnej zodpovednosti a disciplinárnych konaní, u ktorých si to vyžiadala aplikačná prax.

Táto novela, okrem iného, ustanovuje aj povinnú formu elektronickej komunikácie so súdmi pre orgány verejnej moci a advokátov (zavádza sa aj nový súdny poplatok).

Navrhuje sa účinnosť od 1.júla 2017.