Novela zákona o zdravotných poisťovniach

Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom predmetnej novelizácie je upraviť členstvo v kontrolných orgánoch zdravotných poisťovní, čím dôjde k širšiemu zastúpeniu odborníkov v týchto orgánoch. Taktiež dôjde k úprave podmienok na vydanie predchádzajúceho súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v prípade osoby, na ktorej predchádzajúci súhlas úradu už bol daný, ak spĺňa podmienky podľa zákona.

Predmetnou úpravou dôjde aj k rozdeleniu požiadaviek na odbornú spôsobilosť v závislosti od vykonávanej činnosti členov orgánov zdravotnej poisťovne (presne sa zadefinujú požiadavky s prihliadnutím na rozdielnosť jednotlivých funkcií).