Opatrenie Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska („ďalej aj NBS“) prijala opatrenie, ktorým sa dopĺňa opatrenie NBS č. 14/2015, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy. Toto opatrenie bolo vypracované v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014.

Formulár (tvorí prílohu opatrenia), ktorý sa používa v súčasnosti ako predzmluvným dokumentom má budúcemu klientovi pomôcť rozhodnúť sa, či danú poistnú zmluvu uzavrie alebo nie. Obsahuje prehľad o produkte, právach a povinnostiach, rizikách i nárokoch pri uzatvorení poistnej zmluvy.

Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť lepšiu informovanosť a zjednodušiť  „amatérskym“ investorom lepšie pochopenie hlavných informácií, ktoré sa týkajú produktov s investičnou zložkou (zjednodušiť porovnávanie jednotlivých produktov). Namiesto formulára uvedeného v prílohe sa použije dokument s kľúčovými údajmi s ustanovenou štruktúrou (obsahové a formálne náležitosti sú ustanovené v nariadení).