Stanovisko k nariadeniu o zriadenií Eurofound

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie návrh stanoviska k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound).

Cieľom návrhu je zrevidovať nariadenie o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok Eurofound z roku 1975. Úlohou Eurofoundu je informovať a prispievať k lepšej tvorbe politík založených na dôkazoch v oblastiach týkajúcich sa životných a pracovných podmienok.

Návrh na revíziu nariadenia o zriadení nadácie Eurofound má za cieľ zosúladiť určité ustanovenia súčasného nariadenia so spoločným prístupom k decentralizovaným agentúram EÚ. Nové ciele a úlohy lepšie zohľadňujú vývoj v tejto oblasti, ako aj nové potreby.