Vyhláška Ministerstva životného prostredia, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 271/2001 Z.z., ustanovujúca kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok

Návrhom vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok a predkladá sa do legislatívneho procesu. Dôvodom je zapracovanie zmien, ktoré vyplynuli zo Smernice Rady (EÚ) 2015/652 z 20. apríla 2015, ktorá uvádza podrobnosti týkajúce sa výpočtu úspor emisií skleníkových plynov a správy, ktorú majú hospodárske subjekty zaslať organizácii.

Potreba zmeny vyplýva zo skutočnosti, že na úrovni Európskej únie nebol potvrdený predbežný dodatočný cieľ, čo znamená zníženie požadovaných úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z pohonných látok a dodávanej energie z pôvodných 10 % na 6 % od 1. januára 2020.

Nové znenie textu vyhlášky tiež vyplýva z potreby definície pohonnej látky, ako aj upresnenia definície biopaliva a biokvapaliny v nadväznosti na znenie smernice (EÚ) č. 2015/1513, ktorá zavádza biopalivá a biokvapaliny z obnoviteľných zdrojov energie nebiologického pôvodu.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., vykonáva ustanovenia zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Uvedené vyhláška je účinná od 1. septembra 2011, pričom určuje podrobnosti vyplývajúce z povinností stanovených zákonom v oblasti trvalej udržateľnosti biopalív a biokvapalín, ako aj znižovania emisií skleníkových plynov  počas životného cyklu pohonných látok.

Predkladaný návrh vyhlášky je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskym spoločenstiev a právom Európskej únie. Návrh vyhlášky nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať sociálne vplyvy, vplyv na informatizáciu spoločnosti, ani vplyv na služby verejnej správy pre občana a bude mať pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, vrátane pozitívno-negatívnych vplyvov na malé a stredné podniky, a pozitívne vplyvy na životné prostredie.