LP/2016/893 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vypracovalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016.

Cieľom predloženého návrhu zákona v súlade s prehodnotenou stratégiou používania identifikácie občana vo vzťahu k národnému zdravotníckemu informačnému systému je zmena  spôsobu identifikácie osoby pri prístupe k zdravotným údajom z elektronickej zdravotnej knižky u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ako aj cez Národný portál zdravia. V záujme intenzívnejšieho využívania občianskych preukazov s elektronickým čipom aj v národnom zdravotníckom informačnom systéme sa navrhuje zrušenie vydávania preukazov poistenca s elektronickým čipom, ako aj ich používania v národnom zdravotníckom informačnom systéme. Preukazy poistenca s elektronickým čipom malo Národné centrum zdravotníckych informácií začať vydávať od júna 2017. Osoby, ktorým bol vydaný občiansky preukaz s elektronickým čipom, budú môcť takýto občiansky preukaz použiť aj na prístup k údajom v elektronickej zdravotnej knižke, ako aj na svoju identifikáciu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Súčasne sa navrhujú zmeny a doplnenia v obsahu jednotlivých registrov, ktoré tvoria údajovú základňu. Navrhuje sa vytvorenie nového  národného registra osobitných organizácií v zdravotníctve.

V čl. II sa navrhuje vypustenie ustanovení upravujúcich vydávanie preukazu poistenca s elektronickým čipom. Doterajšie preukazy poistencov budú zdravotné poisťovne vydávať len tým poistencom, ktorí nemajú vydaný občiansky preukaz  s elektronickým čipom. Možnosť vydávania európskeho preukazu poistenca zostáva nezmenená.

V čl. III sa upravujú povinnosti zdravotnej poisťovne pri vydávaní preukazu poistenca a európskeho preukazu poistenca.

V čl. IV  sa novelizuje zákon č. 362/2013 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhuje sa zmena ustanovení upravujúcich používanie preukazov poistenca s elektronickým čipom v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa lekárenskej starostlivosti.

Predkladaný návrh zákona má pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny vplyv na informatizáciu a služby pre občana. Návrh zákona nemá žiadne sociálne vplyvy, ani vplyvy na podnikateľské prostredie ani na životné prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, s právom Európskej  únie, ako aj s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Návrh zákona nebude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.