LP/2016/920 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) na základe úlohy č. 10 na mesiac december  Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016.

Účelom návrhu zákona je transpozícia Delegovaného rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/790 z 13. januára 2016, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov (Ú. v. EÚ L 134, 24.5.2016) v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár. Príloha V Uznávanie na základe koordinácie minimálnych požiadaviek na odbornú prípravu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií obsahuje zoznamy dokladov o formálnej kvalifikácii lekárov, sestier, zubných lekárov, pôrodných asistentiek, farmaceutov, ale aj veterinárnych chirurgov a architektov. Niekoľko členských štátov oznámilo Európskej komisii aktualizáciu legislatívnych, regulačných a správnych ustanovení týkajúcich sa vydávania dokladov o formálnych kvalifikácií lekárov, sestier, zubných lekárov, pôrodných asistentiek, farmaceutov, veterinárnych chirurgov a architektov.

Cieľom návrhu zákona je nahradiť časti prílohy 3 Uznávanie diplomov o špecializácii  zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré musia byť zmenené na základe potreby transpozície Delegovaného rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/790 z 13. januára 2016, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov (Ú. v. EÚ L 134, 24.5.2016).

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana a ani sociálne vplyvy.