LP/2017/351 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu

Návrh vyhlášky bol vypracovaný ako iniciatívny materiál na základe splnomocnenia obsiahnutého v § 28f zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. …/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“), ktorého obsahové zameranie vychádza z časti Spravodlivosť a súdnictvo Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020.

Nový zákon s účinnosťou od 1. júla 2017 so sebou prináša výrazné zmeny v oblasti výberových konaní na obsadzovanie voľných miest na funkciu sudcu. Uvedené sa prejaví najmä v spôsobe realizácie výberových konaní, pričom v zákone sa navrhuje zavedenie hromadného výberového konania pri obsadzovaní voľných miest sudcov na okresných súdoch, a to pri rešpektovaní doterajšej úrovne otvorenosti výberových konaní, ich transparentnosti a verejnej kontroly.

            Návrh vyhlášky reaguje na novú navrhovanú zákonnú úpravu, ktorou sa zavádza odmeňovanie členov výberovej komisie, ktorí nie sú sudcami tým spôsobom, že upravuje podrobnosti takéhoto odmeňovania vo vzťahu k určeniu výšky predmetnej odmeny, ako aj subjektu, ktorý predmetnú odmenu vypláca. Súčasne bol návrh vyhlášky vypracovaný po vzore doterajšej úpravy, ktorá sa v praxi osvedčila s primeranými úpravami vyplývajúcimi z nového znenia zákona.

Účelom návrhu vyhlášky je ustanoviť náležitosti vyhlásenia výberového konania, zoznam dokladov, ktoré má uchádzač predložiť, spôsob vykonania výberového konania, podrobnosti o písomnom teste, prípadovej štúdii, vypracovania súdnych rozhodnutí, preklade z cudzieho jazyka, psychologickom posúdení a o ústnej časti výberového konania, spôsob vytvárania databáz, spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania a náležitosti zápisnice o priebehu výberového konania. Cieľom navrhovanej vyhlášky taktiež v intenciách zákonného splnomocnenia zosúladiť obsah tejto podzákonnej normy s obsahom novej zákonnej právnej úpravy výberového konania na funkciu sudcu v kontexte zmien, ktoré táto zákonná právna úprava zavádza. Účinnosť právnej úpravy sa navrhuje od 1. júla 2017

Návrh vyhlášky je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade aj s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie, ako aj so splnomocňovacím ustanovením príslušného zákona, na vykonanie ktorého sa táto vyhláška vydáva.

Materiál môže mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, avšak prípadné zvýšené výdavky, ktoré budú mať vplyv na rozpočet verejnej správy budú zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.

Materiál nemá finančný, ekonomický, environmentálny, sociálny vplyv ani vplyv na podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana.