LP/2017/610 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.

Cieľom predloženého návrhu zákona je úprava v obsahu a členení elektronickej zdravotnej knižky ako aj zmena v prístupoch vybraných oprávnených osôb do  elektronickej zdravotnej knižky. Navrhuje sa zúženie údajov vedených v pacientskom sumári len na najdôležitejšie život zachraňujúce údaje. V rámci zavádzania elektronického zdravotníctva sa umožňuje vytvorenie a používanie lekárskych správ o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, odporúčaní lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť a lekárskych prepúšťacích správ v elektronickej podobe. Umožňuje sa predpísanie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny v elektronickej podobe formou preskripčného záznamu a ich výdaj na základe tohto elektronického preskripčného záznamu. Rovnako sa umožňuje  viacnásobné predpísanie humánneho lieku  a jeho opakovaný výdaj na základe tzv. viacnásobného receptu. Upravujú a spresňujú sa príslušné ustanovenia v rámci procesu overenia zhody informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotných poisťovní. Národnému centru zdravotníckych informácií sa ukladá úloha vykonávať dohľad  nad funkčnosťou informačného systému, ktorý má overenie zhody. Z dôvodu zrušenia vydávania elektronických preukazov poistencov a prechodu na používanie občianskeho preukazu s elektronickým čipom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa navrhuje doplnenie možnosti jeho použitia aj  v oblasti zdravotníctva. Rovnako tak sa z dôvodu problémov v aplikačnej praxi spresňujú ustanovenia umožňujúce predpisovanie humánnych liekov veterinárnym lekárom a ich výdaj na základe veterinárneho lekárskeho predpisu.

Účelom navrhovanej právnej úpravy je aj rozšírenie pojmu urgentná zdravotná starostlivosť, rozšírenie ústavnej pohotovostnej služby, ktorá bude poskytovaná poskytovateľom ústavnej starostlivosti aj na urgentnom príjme 1. a 2. typu a podmienky ukončenia poskytovania ústavnej pohotovostnej služby na urgentnom príjme 1. a 2. typu poskytovateľom ústavnej starostlivosti. V predmetnom návrhu zákona sa upravujú aj podmienky udelenia štatútu Centra vysoko špecializovanej traumatologickej zdravotnej starostlivosti poskytovateľom, ktorí sú ustanovení do pevnej siete poskytovateľov poskytujúcich ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 2. typu. Navrhovanou úpravou sa ustanovuje povinnosť zdravotnej poisťovni uzatvoriť zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s každým poskytovateľom, ktorý je súčasťou pevnej siete poskytovateľov ústavnej starostlivosti a spĺňa zákonom stanovené podmienky a povinnosť uhradiť paušálnu úhradu a úhradu stanovenú zákonom poskytovateľovi, ktorý je súčasťou pevnej siete poskytovateľov ústavnej starostlivosti a spĺňa zákonom stanovené podmienky.

  Navrhovanou úpravou sa precizuje organizácia a financovanie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel. Za činnosti v súvislosti s vykonávaním prehliadok mŕtvych tiel a nariaďovania a vykonávania pitiev zodpovedá Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou. V uvedenej súvislosti sa upravuje pôsobnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ustanovenia v súvislosti s povinnosťami poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, lekára alebo organizátora pri vykonávaní prehliadok mŕtvych tiel, ale aj inštitút ukladania pokút za porušenie povinností v súvislosti s vykonávaním prehliadok mŕtvych tiel a nariaďovaním pitiev. Navrhuje sa zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, v prípade ak ide o úmrtie osoby v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti a zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, v prípade ak ide o úmrtie osoby mimo zdravotníckeho zariadenia. V zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti vykonanie prehliadky mŕtveho tela zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý ho prevádzkuje. Je povinný zabezpečiť, aby prehliadku mŕtveho tela vykonal prehliadajúci lekár, ktorý nebol ošetrujúcim lekárom osoby a ani lekárom v rámci konzília zomretej osoby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri poslednej hospitalizácii. V prípade úmrtia mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti sa navrhuje, že ten kto sa  dozvie o úmrtí osoby mimo zdravotníckeho zariadenia takúto skutočnosť ohlási operačnému stredisku záchrannej zdravotnej služby alebo policajnému zboru, ktorý zabezpečia prehliadku mŕtveho tela. Prehliadkou mŕtveho tela sa zisťuje čas a príčina úmrtia. Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela sa navrhuje za činnosť vo verejnom záujme v rámci výkonu zdravotníckeho povolania, pričom takáto úprava je nevyhnutá z dôvodu, že v aplikačnej praxi sa povinnosť vykonávania prehliadok mŕtvych tiel bagatelizovala a stávalo sa, že mŕtve telo osoby muselo mimo úmrtia v zdravotníckom zariadení na prehliadajúceho lekára čakať aj viac ako 5 hodín, čo bolo vo vzťahu k rodinným príslušníkom, občanom Slovenskej republiky a samotnému mŕtvemu telu neľudské, neetické a nemorálne. K odstráneniu takejto diskrepancii je nevyhnuté ustanoviť, že činnosť prehliadajúceho lekára, ktorý vykonáva prehliadku mŕtveho tela je činnosťou vo verejnom záujme. V súvislosti s riešenou problematikou sa ustanovuje aj jednoznačný výpočet úkonov, ktoré je možné vykonať po určení smrti. V súvislosti s rozšírením pôsobnosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa ustanovuje, že zodpovedá za organizovanie školení na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel, vydávanie osvedčení o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel, za uzatváranie zmluvy na zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel na základe verejného obstarávania pre každý samosprávny kraj samostatne, za vypracúvanie rozpisu vykonávania prehliadok mŕtvych tiel lekármi, ktorí majú vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel, pre ten samosprávny kraj, s ktorým nie je uzatvorená zmluva na zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel na základe verejného obstarávania a za vydávanie oprávnení na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel. Navrhované kompetencie sa jednoznačne ustanovujú vo vzťahu k zodpovednosti za organizáciu a financovanie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, ktoré v súčasnej aplikačnej praxi nefungujú efektívne. Navrhuje sa, že prehliadajúcim lekárom je zdravotnícky pracovník v povolaní lekár, ktorý má vydané Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou oprávnenie na vykonávanie prehliadky mŕtveho tela. Po vykonaní prehliadky mŕtveho tela je prehliadajúci lekár povinný bezodkladne vyplniť list o prehliadke mŕtveho tela a štatistické hlásenie o úmrtí. Zároveň je povinnosťou prehliadajúceho lekára pri podozrení, že úmrtie bolo spôsobené trestným činom, samovraždou alebo ak ide o úmrtie cudzieho štátneho príslušníka túto skutočnosť bezodkladne oznámiť policajnému orgánu. Taktiež po prehliadke mŕtveho tela je prehliadajúci lekár povinný nariadiť pitvu v súlade so zákonom stanovenými podmienkami.

Na úpravu problematiky dlhodobej starostlivosti sa navrhuje ustanovenie paušálnej platby za ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb za podmienok ustanovených v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákone č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a v zákone č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhovaná úprava má za cieľ skvalitnenie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb.

Navrhuje sa riešenie situácie, kedy do slovenského systému zdravotného zabezpečenia špekulatívne vstupujú osoby z iných krajín na základe výkonu (často fiktívnej) ekonomickej činnosti z ktorej im plynie nízka mzda (často len pár desiatok eur). Na základe výkonu tejto činnosti ako jedinej deklarovanej ekonomickej aktivity vstupujú do systému zdravotného zabezpečenia SR a následne oni a ich nezaopatrení rodinní príslušníci z nášho systému čerpajú zdravotnú starostlivosť. Navrhuje sa, aby osoba, ktorá získa nárok pre vstup do systému SR mala mesačný príjem minimálne na úrovni minimálnej mzdy.

Navrhuje sa zmena úpravy týkajúca sa platenia poistného na verejné zdravotné poistenie za poistencov, ktorí sa zúčastňujú štrajku. Zamestnanec, ktorý sa bude zúčastňovať štrajku, sa bude aj v tomto čase považovať, na účely zdravotného poistenia, za zamestnanca so všetkými jeho právami vyplývajúcimi z navrhovanej právnej úpravy. Z tohto dôvodu sa zároveň navrhuje zavedenie refundačného systému uhrádzania preddavku na poistné za takéhoto zamestnanca.