Návrh novely zákona o pedagogických zamestnancoch

Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky predložila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predkladaný návrh si kladie za prioritný cieľ vytvoriť nové pravidlá v súvislosti s posudzovaním bezúhonnosti  pedagogických zamestnancov, ako aj odborných zamestnancov pri výkone pedagogickej a odbornej činnosti. Aj zahladenie odsúdenia (za taxatívne vymedzené trestné činy) má byť prekážkou bezúhonnosti – preukazovať sa bude odpisom z registra trestov.

V záujme zavedenia rovnakých podmienok, tento návrh novely stanovuje povinnosť predloženia odpisu z registra trestov aj učiteľom už vykonávajúcim svoje povolanie.