Návrh novely zákona o poskytovaní dotácií

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky („ďalej len Ministerstvo“) predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva.

Táto novela zákona vznikla ako reakcia na podnety miest, obcí, aj občianskych združení, ktorí prišli s požiadavkou zlepšenia finančného zabezpečenia, ktoré súvisí s technickým zhodnotením budov hasičských zbrojníc, hasičských staníc a hasičskej techniky (navrhuje sa rozšíriť účely, na ktoré možno poskytnúť dotáciu, po splnení zákonom stanovených podmienok).

Konkrétne pôjde o modernizácie, rekonštrukcie a iné spôsoby zhodnotenia budov a obstaranie novej hasičskej techniky.

Subjektmi dotácie na tieto účely môžu byť výlučne mestá, obce a občianske združenia (organizačne zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov podľa zákona o ochrane pred požiarmi).

Touto novelizáciou sa upraví aj demonštratívny výpočet dokladov, ktorým sa preukazuje zabezpečenie spolufinancovania predmetu dotácie žiadateľom – dopĺňa sa o výpis z uznesenia zastupiteľstva vyššieho územného celku.