Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky upravuje účel, rozsah, spôsob a podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR.

Cieľom navrhovaného zákona je upraviť postavenie člena Vedeckej rady ministerstva vo vzťahu k žiadateľovi tak, aby sa zachovala nestrannosť, transparentnosť a objektivita pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona, t.j. dotácie na účely výskumu a vývoja.

Návrh zákona nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet. V prípade rozhodnutia o poskytnutí dotácie bude tento výdavok realizovaný v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR na príslušné rozpočtové roky. Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti ani sociálne vplyvy.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, vrátane práva Európskej únie.