Návrh zmeny zákona o ochrane nefajčiarov

Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej Republiky predložila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súčasná právna úprava týkajúca sa ochrany nefajčiarov v súvislosti s upozorňovaním verejnosti na zákaz fajčenia bezpečnostným a zdravotným označením predstavuje pre podnikateľov zbytočnú záťaž.

Tento zákon taktiež podnikateľom ukladá povinnosť upozorňovať verejnosť na oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, ktoré sú podľa § 9 povinné vykonávať kontrolu dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov je možné podať oznámenie o porušovaní zákona. Toto zrušenie nebude znamenať že v jednotlivých prevádzkach podnikatelia nemôžu vývesky do prevádzky umiestniť, nebude to ale zákonná povinnosť, teda nebude možné uložiť ani sankciu, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 331 eur do 3 319 eur.

Predmetný návrh ma prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia.