Návrh zmeny zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predložilo návrh zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom tohto návrhu je zosúladiť vnútroštátnu právnu úpravu v oblasti pitnej vody s právnou úpravou Európskej únie a transpozícia smernice Komisie 2015/1789, ktorou sa menia prílohy smernice Rady o kvalite vody, ktorá je určená na ľudskú spotrebu. V tejto súvislosti bude vydané nové nariadenie o požiadavkách na kvalitu pitnej vody a kontrolu kvality pitnej vody.

Predložený návrh obsahuje aj pojmy, povinnosti dodávateľov pitnej vody a kompetencie orgánov štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva . Dochádza k zavedeniu nového pojmu, a to „manažment rizík pri zásobovaní pitnou vodou“ , prostredníctvom ktorého sa má zabezpečiť zdravotne bezpečná pitná voda.

Navrhuje sa účinnosť od 15. októbra 2017.