Návrh zmeny zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prioritou tohto návrhu je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2015/849 o o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

Predmetným návrhom sa zníži limit pre zaradenie podnikateľského subjektu pri hotovostných obchodoch zo súčasných 15 000 eur na 10 000 eur. Taktiež sa navrhuje znížiť hodnotu stanovenú pri povinnosti vykonať identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie, a to z 2000 eur na 1000 eur.

Touto transpozíciou sa upravia aj podmienky ukladania pokút za správne delikty, aj ich výška (aby boli účinnejšie a viac odradzujúce). Dôjde k zmene dĺžky subjektívnej lehoty pre uloženie pokuty z jedného roka na tri.

Navrhuje sa účinnosť 1. júna 2017.