Návrh zmeny zákona o poisťovníctve

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom navrhovaného zákona je zjednotiť odvodovú povinnosť pre poisťovne , poisťovne z iného členského štátu a pobočky zahraničnej poisťovne odviesť 8 % z prijatého poistného z poistenia na úseku neživotného poistenia. Túto odvodovú povinnosť si budú musieť subjekty splniť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po danom kalendárnom štvrťroku.

Taktiež sa navrhuje podpora preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku škôd a zmiernenie negatívnych následkov vzniknutých škôd pomocou rozšírenia odvodovej povinnosti  ( z oblasti poistenie zodpovednosti  za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na všetky odvetvia neživotného poistenia).

Navrhuje sa účinnosť od 1. januára 2017.