Návrh zmeny zákona o sociálnom poistení

Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej Republiky predložila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Predmetom predloženého návrhu je zavedenie výnimky pre ukladanie pokuty za porušenie povinnosti odhlásiť zamestnanca zo Sociálnej poisťovne v prípade, ak bol odhlásený do 8 dní od skončenia lehoty na splnenie tejto povinnosti a samotné porušenie bolo zistené po uplynutí tejto osemdňovej lehoty.

Skupina poslancov, predkladateľov, je toho názoru, že prioritou pokuty by mal byť preventívny a odstrašujúci účinok voči vedomým porušovateľom zákona pričom by výška pokuty mala vyjadrovať úmernú mieru závažnosti porušenia – navrhujú zmierniť sankčnú prísnosť a zaviesť výnimku postihujúcu neúmyselné pochybenie personalistov.