Návrh zmeny zákona o súdnych poplatkoch

Skupina poslancov predložila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1991 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je umožniť navrhovateľovi voľbu zrýchleného zápisu (alebo zápis zmien)  do Obchodného registra Slovenskej republiky za ustanovený poplatok už do 24 hodín od doručenia návrhu na zápis.

Podľa Občianskeho súdneho poriadku je lehota na rozhodnutie o predbežnom opatrení 30 dní – od 1. júla 2016 nadobúda účinnosť nový Civilný sporový poriadok, ktorý zaužívaný inštitút predbežného opatrenia premenúva a rozlišuje medzi nariadením neodkladného opatrenia a nariadením zabezpečovacieho opatrenia. Až na zákonné výnimky,  30-dňová lehota na rozhodnutie o nariadení predbežného opatrenia súdom ostala nezmenená.

Rýchlejšie konanie by malo zabezpečiť vyššiu mieru vymožiteľnosti práva.

Navrhuje sa účinnosť od 1. januára 2017.