Novela zákona o správe daní

Ministerstvo financií SR vypracovalo návrh zákona ktorým  sa mení a  dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V predmetnej novele zákona bude upravený inštitút predbežného opatrenia s dôrazom na jeho rýchle vydanie a možné následné vymáhanie v exekučnom konaní.

Predmetom navrhovanej novely zákona je aj úprava vytýkacieho konania. Konkrétne pôjde o možnosť správcu dane z úradnej povinnosti odstrániť nedostatky daňového priznania , ktoré nemajú vplyv na výšku dane (v prípade, že správca dane má potrebné údaje k dispozícii).

Táto novela zabezpečí aj efektívnejšie vyrubenie dane, v prípade ak nebudú odstránené nedostatky v podanom daňovom priznaní,  zavedením skráteného vyrubovacieho konania – vyrubovací rozkaz, proti ktorému bude mať daňový subjekt možnosť podať odpor. Podanie odporu proti vyrubovaciemu rozkazu bude mať za následok vykonanie daňovej kontroly.

Navrhuje sa účinnosť od 1. januára 2017.