Novela zákona o sťažnostiach

Vláda SR predložila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu novely je upraviť spôsob vybavovania sťažnosti proti vybaveniu alebo odloženiu predchádzajúcich sťažností, podávanie sťažností osobne a taktiež možnosť podať sťažnosť prostredníctvom elektronických prostriedkov.

Táto novela  vo vymedzených prípadoch ruší povinnosť, aby orgán verejnej správy podanie označené ako sťažnosť vrátil tomu, kto ho podal. Takéto situácie bude správny orgán riešiť odložením a následným upovedomením toho, kto sťažnosť podal.

Zákon o sťažnostiach sa dopĺňa o ustanovenie podľa ktorého sťažnosťou nie je podanie, ktoré smeruje proti záverom výkonu kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu.

Navrhuje sa účinnosť od 1. apríla 2017.