Opatrenie Ministerstva financií SR

Ministerstvo financií SR vydalo opatrenie ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa aktualizujú súčasné platné limity pre štátne rozpočtové organizácie na poskytovanie vecných darov zahraničným, resp. tuzemským delegáciám. Zároveň sa z poskytovania vecných darov vynímajú vedúci rozpočtových organizácií, ktoré sú súčasne kanceláriami plniacimi úlohy spojené s organizačným, personálnym, finančným a iným zabezpečením činnosti štátneho orgánu, s tým, že oprávnenie poskytnúť vecný dar v limitochstanovených v opatrení mať predstavitelia týchto štátnych orgánov.

Opatrenie s ohľadom na slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie nadobúda účinnosť 1. septembra 2016.