Stanovisko k nariadeniu o európskej agentúre pre bezpečnosť

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie Návrh stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Cieľom návrhu je zrevidovať nariadenie o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci z roku 1994. Úlohou EU-OSHA je informovať a prispievať k lepšej tvorbe politiky založenej na dôkazoch v oblastiach týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Revíziou nariadenia o zriadení agentúry EU-OSHA sa zosúladia určité ustanovenia existujúceho nariadenia upravujúceho agentúru EU-OSHA so spoločným prístupom k decentralizovaným agentúram. Revízia je zároveň príležitosťou aktualizovať ciele a úlohy agentúry EU-OSHA.