Vyhláška Ministerstva zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predložil návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky („ďalej len Ministerstvo zdravotníctva“) č. 259/2008 Z. z..

Pri umiestňovaní budov do územia, podľa súčasnej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva s účinnosťou k 1.10.2016, je potrebné zabezpečiť preslnenie všetkých obytných miestností v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, v zariadeniach sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi, v detských domovoch, krízových strediskách, resocializačných strediskách a v apartmánových domoch.

Zatiaľ čo v prípade bytov umiestnených v obytných domoch sa podľa súčasnej právnej úpravy a technickej normy požaduje preslnenie len časti obytných miestností, v  bytoch umiestnených v apartmánových objektoch sa požaduje preslnenie všetkých obytných miestností.

Z príslušného ustanovenia (§ 5 ods. 1 písm. b) ) sa vypúšťa pojem apartmánové domy a taktiež sa jednoznačne definujú požiadavky na preslnenie priestorov na základe účelu ich využitia.